Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych

V. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

  1.  Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a)  przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,

b)  zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,

c)  postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

2.  Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

3.  Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Szkolenie powinno być realizowane przez instruktaż na stanowisku pracy, a także wykład, pogadankę, film, omówienie okoliczności i przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych.

4.  Ramowy program szkolenia

 

Lp.

 Temat szkolenia

 Liczba godzin*)

1

 2

 3

1

 Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą

 

 1

2

 Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy

 

 3

3

 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

 

 2

4

 Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka

 

 2

 Razem:

 

 minimum 8

 

*)      W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.